Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Zelf beslissen hoe je je dag doorbrengt, waar je woont en welke muziek je luistert. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Ze hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dit is bij voorkeur de zorg waar ze zelf mee instemmen. Daar maken de cliënt en de zorgmedewerker samen afspraken over. 

Wet Zorg & Dwang

Per 1 januari 2020 is de wet Zorg & Dwang (WZD) van kracht, deze wet vervangt de wet BOPZ. In de nieuwe wet gaat het over onvrijwillige zorg in plaats van dwang en ernstig nadeel in plaats van ernstig gevaar. Het doel van deze wet is dat onvrijwillige zorg bij mensen met dementie zo veel mogelijk wordt voorkomen. Het uitgangspunt van de wet Zorg en Dwang is ‘nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. De nieuwe wet gaat uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. De Wet Zorg en Dwang is cliëntvolgend.

Visie ZFO op onvrijwillige zorg

Zorgfederatie Oldenzaal onderschrijft het uitgangspunt van de Wet Zorg & Dwang (nee, tenzij) ten zeerste. Voor alle cliënten streven we naar een goede balans tussen bewegingsvrijheid, veiligheid en woon- en leefplezier. Door de cliënt echt te kennen, bieden wij de cliënt goede kwaliteit van leven en kunnen wij met vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen zeer terughoudend zijn. Als er voor de veiligheid van cliënten maatregelen nodig zijn, dan kiezen wij voor de minst zware maatregelen die de vrijheid zo weinig mogelijk aantasten en zetten deze zo kort mogelijk in. Dit doen we altijd in overleg met cliënt en/of familie en we zoeken samen naar passende oplossingen. Overwegingen en besluiten worden schriftelijk vastgelegd in het zorgplan

  Cliëntvertrouwenspersoon

  Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname kan gevolgen hebben voor de vrijheid. De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Tevens biedt zij ondersteuning bij het omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf en bij het doorlopen van de klachtenprocedure. De cliëntenvertrouwenspersoon signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden en komt op voor de belangen van de cliënt en diens naasten.  

  Heeft u vragen of bent u het niet eens met de toepassing van de onvrijwillige zorg?
  Dan gaat u uiteraard eerst in gesprek met de zorgverleners. Als u er samen niet uitkomt, is er de cliëntenvertrouwenspersoon.
  De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst bij Zorgfederatie Oldenzaal.

  Karlijn Pomp is de cliëntenvertrouwenspersoon die aan Zorgfederatie Oldenzaal is gekoppeld. Karlijn is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk.

  Karlijn Pomp is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 06 – 15 61 56 19  en via emailadres k.pomp@hetlsr.nl. Mocht u haar niet kunnen bereiken dan kunt u ook bellen op 088-20 15 900. Kijk hier voor de folder.

  Heeft u een vraag, bent u niet helemaal tevreden of wilt u graag vertrouwelijk met een onafhankelijk persoon praten? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

  Stand van zaken (1 januari 2021)

  De wet Zorg & Dwang is inmiddels grotendeels geïmplementeerd bij Zorgfederatie Oldenzaal. Hieronder een korte stand van zaken: 

  • Het beleidsplan Leven in vrijheid is opgesteld.
  • Zowel Scholtenhof als Mariahof zijn geregistreerd als accommodatie. Dit houdt in dat cliënten met RM, IBS of artikel 21 (geen bereidheid, geen verzet) er kunnen komen wonen.
  • In de Thuiszorg en Dagbesteding vindt momenteel nog geen onvrijwillige zorg plaats. Wij volgen hierin de ontwikkelingen.
  • De functie van zorgverantwoordelijke is belegd bij de verpleegkundigen intramuraal. Hoofdtaken zijn: het opstellen, coördineren en evalueren van het zorgplan betreffende onvrijwillige zorg.
  • Het zorgplan maatregelen in het ECD is ingericht. De zorgverantwoordelijken zijn geÏnstrueerd en hebben de inzet van de huidige maatregelen in het zorgplan beschreven. 
  • Medewerkers hebben de e-learning WZD gevolgd.
  • De Cliëntenraad is geïnformeerd over de nieuwe wet. 
  • De klachtenregeling is aangepast aan de WZD. De zorgfederatie is tevens aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Twente.  Zie publicaties en brochures.

  Vul het contactformulier in of bel |

   

  0541-513433

   

  Vul het contactformulier

  in of bel | 0541-513433