| Contract

 

 

 

 

 

| Contract

Wij zijn een organisatie die graag snel wil inspelen op uw vraag. Wij zullen er alles aan doen om dit mogelijk te maken, zonder dat u lang moet wachten op een antwoord of dat er veel papier aan te pas komen.

Een aantal belangrijke onderdelen van zorg en begeleiding aan u wordt schriftelijk vastgelegd. Voor uw en onze duidelijkheid. In alles bewaken wij uw privacy conform onze eigen normen en waarden en de actuele wet- en regelgeving.

Zorgovereenkomst

Wij sluiten met u een algemene zorg- en dienstverleningsovereenkomst af. Deze is aangevuld met modules waarin specifieke afspraken zijn opgenomen. Samen met algemene voorwaarden die door de brancheorganisaties zijn vastgesteld vormt dit uw overeenkomst. Zo hebben we alle met u overeengekomen afspraken en voorwaarden die gelden voor onze zorg- en dienstverlening aan u helder.

Elektronisch cliëntendossier

De informatie die u ons verstrekt en de afspraken die wij met u maken over de zorg worden verwerkt in het elektronisch cliëntendossier. Dat geldt ook voor het zorgleefplan dat u samen met de verantwoordelijk verzorgende afspreekt. Hierin staan afgesproken zorgdoelen, acties en dagelijkse bijzonderheden vermeld. Het plan is uiterlijk 6 weken na de start van uw zorg- en dienstverlening gereed en wordt regelmatig met u en de bij uw zorg betrokken medewerkers besproken. Wijzigingen in het plan gaan altijd in overleg en met uw toestemming. Het zorgleefplan kan, met uw toestemming, uitsluitend gelezen worden door medewerkers, uw (huis)arts en eventueel andere behandelaars.

Caren

Via de beveiligde website Carenzorgt.nl kunt u uw eigen zorgplan inzien. Via Caren heeft u altijd actuele planning en informatie van uw zorgplan bij de hand én kunt u contact onderhouden met de medewerkers die betrokken zijn bij uw zorg. Hetzelfde geldt voor uw familie of bekenden, mits u daar zelf toestemming voor geeft. 

Respect voor privacy

U mag van ons verwachten dat wij uw privacy respecteren en zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij volgen hierin de wettelijke verplichtingen uit de AVG. U heeft bijvoorbeeld altijd recht op inzage in uw dossier en zorgleefplan. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan is vastgelegd in ons privacyreglement.  Dit uitgebreide document hebben wij voor u samengevat in de privacyverklaring voor cliënten

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacyreglement of de AVG? 
U kunt contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming van Zorgfederatie Oldenzaal:

Naam: Mw. Karin Hoving - Hoenink 
e-mail: karin.hoving@zorgfederatieoldenzaal.nl
tel.: 0541 - 513 433

Als u vindt dat Zorgfederatie Oldenzaal niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen. U kunt hiervoor de klachtenregeling raadplegen.

Afspraken met zorgkantoor, gemeente en zorgverzekeraars

Wij gaan elk jaar in gesprek met het zorgkantoor, de gemeente en zorgverzekeraars. Wij maken met hen afspraken over prijzen van zorg, normen voor samenwerking, kwaliteit en service. Deze afspraken worden vastgelegd in een contract. Op basis hiervan ontvangen wij jaarlijks budget waarmee wij uw zorg kunnen invullen en realiseren.

Wij leggen, mondeling of schriftelijk, verantwoording af door (financiële) gegevens en/of voortgangsrapportages aan te leveren.

Wij hebben afspraken gemaakt met: Gemeenten Samen 14, Zorgkantoor Menzis, zorgverzekeraars Menzis, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, DSW, a.s.r., VRZ, CZ en Caresq.

Vul het contactformulier in of bel |

 

0541-513433

 

Vul het contactformulier

in of bel | 0541-513433